Archive-Tar Manipulates TAR archives Jos Boumans <kane[at]cpan.org>